خدمات ارائه شده در بسته پیشنهادی اینستاگرام

خرید فالور اینستاگرام

کاربران ایرانی اینستاگرام

کاربران ایرانی اینستاگرام

+ 35 میلیون نفر
کاربران ایرانی تلگرام

کاربران ایرانی تلگرام

+ 45 میلیون نفر
گوشی های هوشمند فعال

گوشی های هوشمند فعال

+ 50 میلیون دستگاه
جمعیت ایران

جمعیت ایران

+ 80میلیون نفر

آمار شبکه های اجتماعی